Privacy

Als je dit platform bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat je rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

[Naam organisatie]
[Adres]
[Postcode + Plaats]
[Website adres organisatie]

Functionaris gegevensbescherming: [naam FG], [e-mailadres FG]

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

[Naam organisatie] verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Emailadres

 • Geboortedatum

 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en raadpleegbaar door anderen)

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op dit platform

 • [BOVENSTAANDE INVULLEN, AANVULLEN EN WIJZIGEN NAAR BEHOEFTE]

Mogelijk vul jij je profiel zelf aan met extra persoonsgegevens. Als je dat doet, worden deze ook verwerkt op dit platform. Voorbeelden hiervan zijn (mobiel) telefoonnummer, titel, geslacht, eventuele opmerkingen, woonadres, postadres en gegevens over de organisatie waar je werkzaam bent (naam, vestiging, functie, expertise, werkdagen). Ook kun je een profielfoto uploaden. Je kunt jouw profielgegevens altijd wijzigen.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die je op dit platform opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 1. het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op dit platform;

 2. om met je in contact te kunnen treden en/of te reageren op door jou gestelde vragen;

 3. om je te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen

 4. de afhandeling van jouw aanvraag tot informatie;

 5. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden;

 6. het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en);

 7. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

 8. het optimaal laten functioneren van dit platform.

 9. [BOVENSTAANDE INVULLEN, AANVULLEN EN WIJZIGEN NAAR BEHOEFTE]

Hoe hebben wij toestemming gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

 1. Je hebt toestemming gegeven;

 2. Je werkt voor een organisatie en voor jouw werkzaamheden is het nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken op dit platform;

 3. [BOVENSTAANDE INVULLEN, AANVULLEN EN WIJZIGEN NAAR BEHOEFTE]

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over je voorkeuren worden bewaard totdat je deze gegevens wijzigt of totdat je je profiel verwijdert. Ook wordt je profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van dit platform.

Leverancier van de Software van dit platform is Mett

De software van dit platform is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Mett. De verantwoordelijke heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en de verantwoordelijke gebruiken jouw persoonsgegevens om het platform te beheren en te optimaliseren.

Externe applicaties

[Indien persoonsgegevens in dit platform worden gedeeld met externe applicaties, geef dat dan hieronder aan. Vermeld welke persoonsgegevens verwerkt worden met welke externe applicaties en met welk doel. Indien je niet zeker weet of dit het geval is, neem dan contact op met je functionaris gegevensbescherming of privacy officer.]

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft je als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heb je het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van dit platform over je verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb je het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).

 2. Ook wijst de verantwoordelijke je op je recht op overdraagbaarheid van de betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over je verwerkt (artikel 20 AVG).

 3. Tot slot is van belang dat je het recht hebt bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).